skip to Main Content
İstanbul’da doğan Emin Yüce’nin doğum tarihi bilinmemektedir. Bahriye Mektebi’nden mezuniyetinden sonra 1902’de mülazım-ı sanî olur. Selimiye, Heybetnûma vapurlarında vazife alır, İstanbul Vapur-ı Hümâyûnu’nda da seyr-i sefine memuru muavinliği yapar. Sultaniye, bilfiil iki sene hizmet ettiği ilk gemidir. Daha sonra Taif Vapuru’nda hizmet verir. 10 Ocak 1906 tarihinde Sakız Vapur-ı Hümayunu seyr-i sefine memurluğuna tayin edilir. 20 Şubat 1906 tarihide İrade-i Mahsusa’daki vazifesinden tamamen ayrılarak Eylül 1907’de kadrosu Tersane-i Amire’ye naklolunur. 1906 senesinde Ziştovi eşrafından Bedestenli Sadık Efendi’nin kızı Sadriye Hanım’la evlenir.

Yazarın Kitapları

Back To Top