skip to Main Content
İsmi “Ahmed Midhat” mahlası “Bahârî”dir. İstanbulludur. Bahâriye’de 1295 (M.1878) yılında doğdu. Midhat Bahârî, pek küçük bir yaşta iken babadan mahrum kaldı. Bir müddet annesiyle beraber büyükbabası Şeyh Süleyman Efendi’nin himayesinde büyüdü. İlk öğrenimini Dârü’l-feyz-i Hamîdî mektebinde tahsil etti. Bilâhire büyük biraderi Ankara Defterdârı İsmail Zihni Efendi ile birlikte Anadolu’nun pek çok yerini dolaştı. Bitlis İdâdî-i Mülkiyesi’nde orta tahsilini ikmâl etti. Ulemâdan müfti-yi belde Kürt Sa‘îd Efendi’den ulûm-i Arabiyye, üdebâdan Gâlib Bey’den Türkçe edebiyat ve sair hususî muallimlerden de ulûm ve fünûn-ı lâzımeyi tederrüs etti. Mesnevî’nin feyyâz-ı câzibesi, Mevlevîliğin şiir ve musîkîsidir ki onu, daha pek genç iken Mevlevî yaptı. Mevlevîliğin ruhundan feyyâz bir nûr aldı. Güzel yazılar, güzel şiirlerle matbû‘âtımızı süslemeye başladı.

Yazarın Kitapları

Back To Top