skip to Main Content
Mehmet Bahâeddin Veled Çelebi, Konya’da 1867’de doğmuştur. Mevlana soyundandır. 16 yaşındayken Vilayet-i Mektubî Kalemi’ne, 1901’de Matbuat Müfettişliği’ne getirilmiş olup. Tercüman-ı Hakikat, İkdam gibi gazeteler ile Mektep, Hazine-i Fünun, Resimli Gazete adlı mecmualarda yazıları yayımlanmıştır.

Galata Mevlevîhanesi postnişini Mehmed Atâullah Dede’nin yerine vekaleten atanır. Bir yılı doldurmadan, Konya merkez postnişini Abdülhalim Çelebi’nin yerine 1910’da Mevlana Dergâhı postnişinliğine tayin edilir. Dokuz yıl bu görevde kalır. I. Dünya Savaşı sırasında teşkil edilen gönüllü Mevlevî Alayı’nda miralay rütbesiyle alay komutanlığı yapar. 1919’da Sutan Vahdeddin’in iradesiyle postnişinlikten azlolunur. Aynı yıl Maarif Nezareti’nce Tetkikat-ı Lisanîye Encümenliği’ne tayin edilir. Cumhuriyet’in ilanından 1939’a kadar Kastamonu milletvekilliği yapar. 1925’te Abdülhalim Çelebi’nin postnişinlikten azledilmesiyle bu makama ikinci kez tayin edilir, 16 Kasım 1925’te tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla bu görevi sona erer. Yozgat milletvekili olarak 1939-1943’te görevde kalır. 1953’te Ankara’da ruhunu teslim eder.

Yazarın Kitapları

Back To Top